Moje próbki
Zawartość koszyka
Nie dodano żadnych próbek
Masz pytania?
Zadzwoń do nas
+48 16 676 15 00
Godziny otwarcia
Pon. - Pt.: 07:00 - 15:00
Projekty-fundusze UE
Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

SANWIL POLSKA realizuje projekt „Wdrożenie w działalności SANWIL POLSKA rekomendacji Strategii Wzorniczej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia. Projekt nr POPW.01.04.00-18-0021/21

Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy Wnioskodawcy poprzez zwiększenie jego potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności firmy, co wprost przełoży się na wdrożenie do oferty znacząco ulepszonego produktu – tkanin SANWIL Super Mat charakteryzujących się niskim poziomem połysku. Celem szczegółowym projektu jest wdrożenie rekomendacji wynikających z opracowanej w Etapie I strategii wzorniczej poprzez wprowadzenie na rynek innowacji produktowej, procesowej oraz innowacji marketingowej i organizacyjnej z wykorzystaniem projektowania wzorniczego. Firma jest otwarta na możliwości, jakie niesie wdrożenie zarządzania designem i jest gotowa na wprowadzenie zmian w zakresie swojego funkcjonowania.

Planowane efekty: Do oczekiwanych efektów projektu należą:
1.Wzrost konkurencyjności i przychodów firmy dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem oraz wprowadzeniu innowacji produktowej oraz znacząco ulepszonego produktu,
2. Usprawnienie procesów i sposobów komunikacji pod kątem wzorniczym.
3. Dotarcie do nowych odbiorców.
4. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.
5. Osiągniecie korzystnych rezultatów finansowych

Wartość projektu: 5 804 616.00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowalnych: 4 719 200. 00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 831 52.00 PLN

 logo
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

SANWIL POLSKA Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu: POPW.01.02.00-18-0117/21

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem wytwarzanych przez SANWIL materiałów powlekanych na rynki zagraniczne, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych w wymiarze adekwatnym do możliwości oraz potencjał firmy.

Planowane efekty:  Wzrost sprzedaży produktów SANWIL POLSKA, zbudowana zostanie stała obecność produktów SANWIL POLSKA oraz świadomość marki SANWIL POLSKA na zidentyfikowanych, najbardziej atrakcyjnych dla firmy rynkach.

Wartość projektu: 678 055,50 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 549 100,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 466 735,00 zł


DZIAŁANIE 1.1

SANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji materiałów powlekanych o zwiększonym udziale składników pochodzenia naturalnego NCM (Natural Coated Materials).” w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji materiałów powlekanych o zwiększonym udziale składników pochodzenia naturalnego, przy jednoczesnej poprawie parametrów dotyczących ścieralności i rezystancji elektrycznej i zachowaniu innych kluczowych dla produktu parametrów na poziomie, który aktualnie prezentują materiały powlekane nie posiadające w swoim składzie substancji ze źródeł odnawialnych.

 Efekty projektu:
Opracowanie materiałów powlekanych, które będą wykorzystywały w dużej mierze związki
pochodzenia naturalnego (np. biopoliuretany, aminy pochodzenia roślinnego, plastyfikatory roślinne) oraz zastąpienie dotychczas stosowanego materiału pomagającego osiągnąć antystatyczność wytwarzanych materiałów (grafit) za pomocą nanorurek węglowych.

 
Wartość projektu: 1 879 252,71 PLN

Wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 879 252,71 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 286 150,85 PLN


           

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ŚcieżkaSANWIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności SANWIL POLSKA dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności SANWIL POLSKA. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Beneficjenta jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz ze stworzeniem strategii wzorniczej rozumianej jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których, poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja produktowa.

 Planowane efekty:  Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego będzie wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych
w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków.  

 Dodatkowymi, zakładanymi efektami realizacji projektu będą:

1. Dostosowanie wzornictwa do aktualnych potrzeb odbiorców oraz trendów rynkowych.
2. Zyskanie szerokiej wiedzy na temat trendów, potrzeb oraz oczekiwań rynku w zakresie wzornictwa.
3. Uspójnienie działań i sposobów komunikacji pod kątem wzornictwa.
4. Rozwój działalności eksportowej.
5. Zwiększenie rozpoznawalności marki.

 
Wartość projektu:   103 074.00 zł
Wkład Funduszy Europejskich:  71 230.00 zł
Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

SANWIL POLSKA Sp. z o.o.
realizuje projekt pt. „Wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji SANWIL POLSKA” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Numer projektu : POPW.01.02.00-18-0038/19  

Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji (MBI) związanego z wprowadzeniem wytwarzanych przez SANWIL materiałów powlekanych na rynki zagraniczne, co wpłynie na zwiększenie aktywności gospodarczej firmy i wzmocnienie pozycji Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych w wymiarze adekwatnym do możliwości oraz potencjał firmy.

 Planowane efekty:  Wzrost sprzedaży produktów SANWIL POLSKA, zbudowana zostanie stała obecność produktów SANWIL POLSKA oraz świadomość marki SANWIL POLSKA na zidentyfikowanych, najbardziej atrakcyjnych dla firmy rynkach.

Wartość projektu: 737 074,50 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 646 500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 549 525,00 zł
                 


Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

W dniu 8 listopada 2016 r. firma SANWIL POLSKA Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem „Umiędzynarodowienie działalności firmy SANWIL POLSKA poprzez opracowanie nowego Modelu biznesowego internacjonalizacji”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Cel projektu:
W wyniku realizacji projektu firma Sanwil Polska sp. z o. o. zakupiła usługę doradczą polegającą na przygotowaniu indywidualnego i profilowanego nowego Modelu Biznesowego internacjonalizacji.

Nowy model biznesowy firmy pozwoli rozpocząć oraz rozszerzyć działalność i obecność innowacyjnych produktów firmy (materiały typu MEDITAP i SANMED) na rynkach zagranicznych, pozwoli wprowadzić zmiany organizacyjne w firmie ukierunkowane na umiędzynarodowienie.

Planowane efekty:
wprowadzenia nowych innowacyjnych rozwiązań technologicznych i surowcowych
zwiększenie sprzedaży na rynkach zagranicznych
stworzenie bazy informacji na temat konkurencji
pozyskanie informacji na temat najbardziej chłonnych rynków Unii Europejskiej
pozyskanie informacji dotyczących najbardziej najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych)

Wartość Projektu: 26 691,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 17 360,00 PLN
Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

W dniu 20 grudnia 2017 r. firma SANWIL POLSKA Sp. z o.o. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pod tytułem „Prace B+R zmierzające do wdrożenia produkcji materiałów powlekanych na bazie poliuretanów wodnych lub bezrozpuszczalnikowych - bez toksycznych związków lotnych – dedykowanych branży motoryzacyjnej”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:
Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na materiały powlekane zgłaszane przez przemysł motoryzacyjny. Jak wynika z tendencji i zmian zachodzących w strukturze rynku, przemysł transportowy globalnie jest najważniejszym odbiorcą materiałów powlekanych. Projekt koncentrował będzie się na przeprowadzeniu kompleksowych badań oraz wprowadzeniu na rynek materiałów tapicerskich dedykowanych branży motoryzacyjnej.

Prowadzone badania mają na celu eliminację toksycznych lotnych związków organicznych VOC), poprzez zastosowanie ekologicznych poliuretanów opartych na rozpuszczalnikach wodnych oraz poliuretanów bezrozpuszczalnikowych. Podstawowym założeniem badawczym projektu jest eliminacja toksycznych, lotnych związków organicznych do poziomu detekcji pomiarowej. Realizacja projektu umożliwi opracowanie technologii produkcji powlekania metodą transferową mieszanek poliuretanowych. Ma ona polegać na nanoszeniu warstwy spienionej poliuretanu metodą powlekania i uzyskaniu warstwy spienionej poliuretanu poprzez spienianie chemiczne przy użyciu poliuretanów bezrozpuszczalnikowych lub poprzez spienianie mechaniczne przy użyciu poliuretanów wodnych. Zastosowanie tej technologii spowoduje, iż uzyskane materiały tapicerskie będą przyjazne dla środowiska, a także będą odpowiedzią na potrzeby klientów branży motoryzacyjnej w zakresie podstawowych parametrów technicznych i mechanicznych. Poza eliminacją VOC do poziomu detekcji pomiarowej, planuje się uzyskanie parametrów wytrzymałościowych lepszych niż produkty dostępne obecnie na rynku, jak również zmniejszenie masy materiałów.

Planowane efekty:
przeprowadzenie prac B+R oraz wprowadzenie na rynek nowego wyrobu dla branży motoryzacyjnej
zwiększenie sprzedaży na rynku motoryzacyjnym

Wartość Projektu: 1 326 149,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 857 141,25 PLN

Zakup surowców i materiałów do badań
Odpłatne korzystanie z urządzeń do badań
Zakup surowców i materiałów do badań
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z serwisu www. Jeśli nie życzysz sobie, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.